Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Nadleśnictwo Chojnów pełni nadzór nad 4226 lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. Obowiązki takie są powierzone Nadleśnictwu przez Starostę Piaseczyńskiego w drodze porozumienia.

W ramach porozumienia Nadleśnictwo:
- określa decyzjami zadania właścicieli lasów,
- cechuje drewno pozyskane w lasach nadzorowanych,
- kontroluje wykonanie decyzji określających zadania właścicieli,
- kontroluje wykonanie zapisów uproszczonych palnów urządzenia lasów,
- uczestniczy w sporządzaniu uproszczonych planów urządzenia lasów, opiniując ich projekty,
- pełni funkcję doradczą.


Informacja dotycząca wydawania zezwoleń na wykonanie prac gospodarczych w lesie nie stanowiącym własności Skarbu Państwa.

Sposób załatwienia sprawy:

1) Złożenie wniosku w sekretariacie Nadleśnictwa Chojnów w Pilawie, ul. Klonowa 13, 05-532 Baniocha:

- osobiście,

- pocztą tradycyjną (adres powyżej),

- pocztą elektroniczną ( chojnow@warszawa.lasy.gov.pl ),

- faxem ( 22 727 57 52 wew. 102 ).

Formularz wniosku dostępny jest do pobrania poniżej.

Do wniosku należy dołączyć aktualny wypis z rejestru gruntów (lub starszy niż 3 miesiące wypis) oraz nowy numer księgi wieczystej).

Wyjaśnienia dotyczące terminologii użytej we wniosku:

DEFINICJE:
ZALESIENIE: wprowadzanie roślinności leśnej na obszarze wcześniej pozbawionym lasu.
ODNOWIENIE: wprowadzenie roślinności leśnej na obszarze użytkowanym rębnie (zręby lub zręby sanitarne), czyli na terenie przejsciowo pozbawionym lasu.
PIELĘGNACJA GLEBY: mechaniczne zwalczanie chwastów na uprawach leśnych.
CZYSZCZENIA WCZESNE I PÓŹNE: prace pielęgnacyjne w uprawach i młodnikach (dotyczy drzewek) - równomierne rozrzedzenie lasu
TRZEBIEŻE WCZESNE I PÓŹNE: prace pielęgnacyjne w tyczkowinach, drągowinach i starszych drzewostanach - równomierne rozrzedzenie lasu,
CIĘCIA RĘBNE: zazwyczaj jest to usunięcie całości wszystkich wartsw lasu celem ponownego nasadzenia drzew. Wyprzedza naturalne zamieranie drzew wchodzących w wiek biologicznego kresu życia.
CIĘCIA SANITARNE: usuwanie drzew suchych i martwych
WIATROŁOMY: drzewa złamane lub w inny sposób uszkodzone przez wiatr.


2) Wizja lokalna przeprowadzona przez Specjalistę ds. Lasów Niepaństwowych Pana Eugeniusza Tokaja, z udziałem właściciela.

Po telefonicznym umówieniu spotkania (tel. służb. 603 887 267).

----------------

Orientacyjny czas załatwienia sprawy: 2-3 tyg.

Maksymalny czas załatwienia sprawy: zgodnie z k.p.a. (30 dni)

UWAGA!

NADLEŚNICTWO CHOJNÓW NIE WYDAJE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE KRZEWÓW I DRZEW STANOWIĄCYCH PODSZYTY LUB PODROSTY O ILE TO NIE JEST ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM CIĘĆ ODNOWIENIOWYCH (CIĘCIA RĘBNE).

Właściciele lasu zgodnie z artykułami 3, 7, 9 oraz 13 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. 2011 Nr 12 poz. 59 ze zm.) są zobowiązani do utrzymania w lesie wszystkich warstw roślinności (w tym podszytu i runa) w celu podniesienia naturalnej odporności lasu i zachowania jego ochronnych walorów.

Terminy "czyszczenie wczesne" i "czyszczenie późne" mają zastosowanie do drzewostanu w fazie, odpowiednio, uprawy i młodnika. W żadnym wypadku nie oznaczają wycinki krzewów bądź usuwania śmieci w lesie.